Stadgar

Stadgar för folkhögskoleförening Gyllenhuset

org. nr 802507-7929

 

1 § Syften och uppgifter

Folkhögskoleföreningens syften är:

  • att bredda och fördjupa demokratin genom att tillhandahålla en folkhögskola för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • att möjliggöra återhämtning och utveckling för individen med hjälp av folkbildningsverksamhet.
  • att bedriva folkbildningsverksamhet med utgångspunkt från värderingen att alla människor har lika värde och skall behandlas med jämlikhet och respekt.

Föreningens uppgifter är:

  • att vara huvudman för en folkhögskola som bedriver verksamhet för målgruppen människor med psykisk ohälsa.

2 § Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

3 § Föreningens namn

Folkhögskolans namn beslutas av styrelsen.

4 § Medlemskap

Medlemskap kan beviljas organisation som stödjer Folkhögskoleföreningens syften och är beredd att verka för dem.

Styrelsen beviljar medlemskap. Styrelsens beslut kan överklagas till medlemsmötet.

   1) Inträde

Medlemskapet börjar gälla vid den tidpunkt då föreningen erhåller första medlemsavgiften.

   2) Utträde

Medlem utträder, förutom på egen begäran, om medlemsavgiften inte finns föreningen tillhanda

1 januari efter det verksamhetsår avgiften avser eller om medlem motverkar föreningens syfte och mål.

 3) Återinträde

Medlemskapet återfås när senast eftersläpande medlemsavgift kommit föreningen tillhanda.

 

5 § Medlemsmötet

Medlemsmötet är folkhögskoleföreningens högsta beslutande organ och ska hållas minst två

gånger per verksamhetsår enligt 1, 2 och 3 nedan.

Ett medlemskap berättigar till en röst.

Organisationer representeras av ombud med fullmakt.

Enskild person kan representera högst en organisation.

Styrelsen kallar brevledes till medlemsmöte.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före medlemsmötet.

Handlingar till medlemsmöte sänds ut senast 14 dagar före mötet.

1) Årsmötet

Årsmötet ska behandla styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse,

revisorernas berättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgiftens storlek,

eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmar.

Årsmötet avhålls under verksamhetsårets tredje månad.

Styrelse, revisorer och valberedning väljs av årsmötet.

Ordförande väljs särskilt. Jämnt årtal väljs fyra ledamöter, varav en ordförande, samt högst fyra

suppleanter. Ojämnt årtal väljs tre ledamöter samt högst fyra suppleanter.

Styrelseledamöternas mandattid är två år och suppleanternas mandattid är ett år.

Revisorernas mandattid är ett år. Valberedarnas mandattid är ett år.

2) Halvårsmötet

Halvårsmötet avhålls under verksamhetsårets nionde månad.

Styrelsen lämnar verksamhetsrapport och ekonomisk rapport för första halvåret.

3) Extra medlemsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte om majoriteten av föreningens medlemmar, alternativt revisorerna, så begär.

 

6 § Verksamhetsår

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

 

7 § Styrelsen

Folkhögskoleföreningen leds mellan medlemsmötena av styrelsen.

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter, som kan ha särskilda ansvarsområden i den omfattning som medlemsmötet eller styrelsen beslutar.

Styrelsen ska bestå av sammanlagt sju ledamöter och fyra suppleanter, valda av årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandes röst utslagsgivande.

De fackliga organisationerna, som Folkhögskolan har kollektivavtal med, äger rätt att gemensamt utse en representant i styrelsen.

Anställda samt studeranderepresentant har yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen utser firmatecknare.

 

8 § Revisorer

Årsmötet utser minst två revisorer, varav en är auktoriserad.

Därutöver har revisorerna rätt att till sig knyta kompetens som krävs för att fullgöra uppdraget.

Revisorernas uppgift är att granska att all verksamhet sköts i enlighet med dessa stadgar och medlemsmöte eller styrelse fattade beslut.

Revisorerna äger rätt att närhelst de så önskar ta del av räkenskaper och handlingar angående föreningens verksamhet.

 

9 § Omröstningar och valförfarande

Beslut ska fattas öppet, även vid omröstningar. Vid lika röstetal är mötesordförandes röst utslagsgivande.

Om medlem så begär, ska sluten omröstning ske vid personval. Giltig valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Vid lika röstetal gäller lotten.

 

10 § Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras först efter att två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ordinarie årsmöte, fattat likalydande beslut. Minst två kalendermånader ska skilja dessa båda möten.

 

11 § Upphörande

Föreningen kan upplösas först efter att två på varandra följande årsmöten beslutat så.

Tre fjärdedels majoritet krävs för att upplösa föreningen.

Föreningens kvarlåtenskaper doneras vid upplösningen till annan folkbildningsverksamhet.

Gbg 170227